Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a platební podmínky účasti:

 1. Smluvní vztah mezi pořadatelem a účastníky tábora se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými obdhodními podmínkami.
 1. K uzavření smluvního vztahu dochází doručením řádně vyplněné přihlášky (písemnou formou či elektroniky) pořadateli
 1. Platební podmínky – do dvou týdnů od zaslání přihlášky je požadována zálohová platba 2.000kč. Do 31.5. je požadován doplatek ceny tábora. Pokud se účastník přihlásí po 31.5. je požádována celá částka ceny tábora, a to do dvou týdnů od přihlášení. 
 1. Storno poplatky – při zrušení účasti dítěte na táboře méně než 90 dnů před zahájením bude účtován stornovací poplatek 10% ceny, méně než 35 dnů před zahájením 30% ceny, méně než 15 dnů před zahájením 50% ceny, 1 den před zahájením a později 100% ceny. Při zrušení účasti ze zdravotních důvodů (potvrzení lékaře) může být storno nižší. Stornu se lze vyhnout zajištěním náhradníka.
 1. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky potvrzuje následující:
  1. Žádné důležité informace o zdravotním stavu dítěte jsem nezamlčel(a).
  2. Nemocné dítě si odvezu domů na vlastní náklady do 24 hodin po oznámení, a to bez nároku na vrácení peněz.
  3. Beru na vědomí, že při závažném a opakovaném porušování táborového řádu dítětem, bude rekreace dítěte přerušena a dítě si odvezu na vlastní náklady domů, a to bez nároku na vrácení peněz.
  4. Zavazuji se uhradit veškeré škody způsobené dítětem v průběhu rekreace.
 1. V důsledku tzv. Vyšší moci, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat (vč. vládních opatření a následné nemožnosti konání letních táborů), může dojít ke zrušení účasti ze strany pořadatele. V tomto případě má účastník nárok na vrácení uhrazené částky zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.
 1. Zákonný zástupce souhlasí s použitím osobních údajů dítěte uvedených v závazné přihlášce pro potřeby pořadatele a zároveň uděluje souhlas k použití fotografií a videí pořízených v rámci konání tábora pro jeho prezentaci.