Přihláška pro rok 2020

pole označená * jsou povinná

Turnus *


Dítě
Rodiče a kontaktDůležité informace

Plavec *


Způsob dopravy *


Všeobecné podmínky účasti
 1. Smluvní vztah mezi pořadatelem a účastníky tábora se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami.
 2. K uzavření smluvního vztahu dochází doručením řádně vyplněné přihlášky (písemnou formou či elektronicky) pořadateli.
 3. Storno poplatky – při zrušení účasti dítěte na táboře méně než 90 dnů před zahájením mi bude účtován stornovací poplatek 10% ceny, méně než 35 dnů před zahájením 30% ceny, méně než 15 dnů před zahájením 50% ceny, 1 den před zahájením a později 100% ceny. Při zrušení účasti ze zdravotních důvodů (potvrzení lékaře) může být storno nižší. Stornu se lze vyhnout zajištěním náhradníka.
 4. Zákonný zástupce přihlášením potvrzuje následující:
  • Žádné důležité informace o zdravotním stavu dítěte jsem nezamlčel(a).
  • Nemocné dítě si odvezu domů na vlastní náklady do 24 hodin po oznámení, a to bez nároku na vrácení peněz.
  • Beru na vědomí, že při závažném a opakovaném porušování táborového řádu dítětem, bude rekreace dítěte přerušena a dítě si odvezu na vlastní náklady domů, a to bez nároku na vrácení peněz.
  • Zavazuji se uhradit veškeré škody způsobené dítětem v průběhu rekreace.
 5. V důsledku tzv. Vyšší moci, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat může dojít ke zrušení účasti ze strany pořadatele. V tomto případě má účastník nárok na vrácení uhrazené částky zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.
 6. Vyplněním přihlášky se uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů dítěte během tábora a k veřejné prezentaci těchto záznamů na webových stránkách a sociálních sítích pořadatele a s jejich použitím k propagačním účelům.
 7. Souhlas se zpracováním osobních údajů: tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Vyplněním přihlášky udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány. Na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás v případě a organizaci tábora nezbytné v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných provozovatelem tábora. Souhlas je udělen dobrovolně a může se kdykoliv zrušit.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.